เตรียมพร้อม! เช็กรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 มีอะไรบ้าง-เริ่มยื่นวันไหน

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ การยื่นภาษี ซึ่งเวลานี้กำลังเข้าสู่ช่วงปลายปี หลายคนเริ่มมองหาตัวช่วยที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ว่ามีอะไรกันบ้าง เพราะจะต้องนำไปยื่นช่วงต้นปี 2567 มาสำรวจกันว่า ค่าลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง? แล้วต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับกรมสรรพากรเมื่อไหร่ ช่องทางไหนคำพูดจาก สล็อตวอเลทล่าสุด?

“ค่าลดหย่อน” คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย กำหนดไว้ให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะช่วยทำให้เราเสียภาษีน้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลย โดยในแต่ละปีอาจมีรายการลดหย่อนภาษีต่างกันออกไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในแต่ละปี

สำหรับรายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1.ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

 • ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • คู่สมรส (จดทะเบียนสมรส-ไม่มีรายได้) 60,000 บาท
 • บุตร คนละ 30,000 บาท หากเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย สามารถหักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน แต่ถ้าเป็นบุตรบุญธรรม สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-อายุไม่เกิน 20 ปี

-หากอายุ 21-25 ปี ต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

-บุตรมีเงินได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี ในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จะสามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร หักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท โดยพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และสามารถหักลดหย่อนสำหรับพ่อแม่ของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท โดยผู้พิการต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

2.ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันและการลงทุน

 • ประกันสังคมสูงสุด 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของตัวเองและของคู่สมรส ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต (คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป) ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และอาจจะลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป

-จ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 55 ปี ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนได้ 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ต้องถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

-ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

 • กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปี

-ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก โดยนับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุน คือ ปีใดไม่ลงทุนจะไม่นับว่ามีการลงทุนในปีนั้น

-ขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุด 30,000 บาท
 • กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (TESG) ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ระยะเวลาถือครอง 8 ปีเต็ม

-การลดหย่อนภาษีไม่นับรวม RMF/SSF

ทั้งนี้ กองทุน RMF, กองทุน SSF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ เมื่อรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกิน 500,000 บาท (นับรวม กองทุน TESG อีก 100,000 บาทจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 600,000 บาท)

3.ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-เป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัย โดยเราต้องอาศัยในบ้านหลังนี้ด้วย

-ต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินของตัวเอง หรือกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม

-ต้องเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

-หากมีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถรวมกันได้ แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

-กรณีกู้ร่วมกันหลายคน ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่า ๆ กัน

 • เงินลงทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 100,000 บาท
 • ช้อปดีมีคืน 40,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ซื้อสินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หนังสือ (รวมถึง e-book) และสินค้า OTOP ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

-มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ลดหย่อนได้ 30,000 บาท

-มีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท

-ใช้สำหรับการซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม–15 กุมภาพันธ์ 2566

4.ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

 • บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา สนับสนุนกีฬา พัฒนาสังคมต่าง ๆ มูลนิธิด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคอื่น ๆ มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อไหร่ ช่องทางไหนบ้าง?

1.ยื่นภาษีแบบเอกสารกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-วันที่ 31 มีนาคม 2567

2.ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-วันที่ 8 เมษายน 2567

(ขอบคุณข้อมูลจาก fintips by ttb และ กรมสรรพากร)

‘ฮาลันด์’ นั่งก่อน! ‘เรือใบ’ โรเตชั่นเตะ ‘สิงห์สำอาง’ รอบ 3 คาราบาว คัพ

ศึกฟุตบอลยุโรป ประจำวันพุธที่ 9 พ.ย. มีโปรแกรมที่น่าสนใจในเกมคาราบาว คัพ รอบ 3 โดยคู่เอกเป็นเกมที่ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดรังเอติฮัด สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ “สิงห์สำอาง” เชลซี โดยเกมนี้จะฟาดแข้งกันในเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueID ช่อง IDStation

“เรือใบสีฟ้า” ของกุนซือ เปป กวาร์ดิโอลา ฟอร์มยังคงแกร่งคงเส้นคงวา ทุกรายการซีซั่นนี้เพิ่งแพ้ไปเกมเดียว แถมล่าสุดชนะติดกันมา 3 เกมรวดในทุกรายการ ล่าสุดเปิดบ้านเฉือน ฟูแลม 2-1 ทั้งที่เหลือ 10 คน ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ ส่วนความพร้อมเกมนี้ ชูเอา กานเซโล ที่โดนใบแดงในเกมเมื่อสุดสัปดาห์จะติดโทษแบน ขณะที่ ไคล์ วอล์คเกอร์ ยังเจ็บ

โดย 11 ตัวจริงที่คาดมี สเตฟาน ออร์เตกา เฝ้าเสา เกมรับใช้ รูเบน ดิอาส เล่นกับ อายเมอริค ลาปอร์กต์ โดยมี ริโก ลูอิส กับ เซร์คิโอ โกเมซ เล่นฟูลแบ๊ก แดนกลางใข้ โคล พาลเมอร์ เล่นกับ โรดรี และ ฟิล โฟเดน ส่วนแนวรุกใช้ ริยาด มาห์เรซ ประสานงานกับ แจ็ค กรีลิช และ ฮูเลียน อัลวาเรซ ขณะที่ เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ เพิ่งหายเจ็บอาจเริ่มต้นบนม้านั่งสำรองคำพูดจาก สูตรสล็อต pg

ด้าน “สิงห์สำอาง” ของกุนซือ เกรแฮม พอตเตอร์ ช่วงหลังเริ่มฝืด แพ้ 2 จาก 3 เกมหลังสุด ล่าสุดแพ้ อาร์เซนอล คาบ้าน 0-1 แบบหมดรูปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนความพร้อมเกมนี้ รายชื่อบาดเจ็บยังมีเพียบ ทั้ง เวสลีย์ โฟฟานา, รีซ เจมส์, เบน ชิลเวลล์, เกปา อาร์ริซาบาลากา และ เอ็นโกโล ก็องเต และต้องเช็กฟิต มาเตโอ โควาซิช ที่เจ็บน่อง

โดย 11 ตัวจริงที่คาดมี เอดูอาร์ เมนดี เฝ้าเสา เกมรับใช้ เทรวอห์ ชาโลบาห์ เล่นกับ คาลิดู คูลิบาลี โดยมี มาร์ก กูกูเรยา กับ เซซาร์ อัซปิลิกวยตา เล่นฟูลแบ๊ก แดนกลางใช้ คอเนอร์ กัลลาเกอร์ เล่นกับ เดนิส ซากาเรีย และ โควาซิช ส่วนแนวรุก ฮาคิม ซีเยค น่าจะได้โอกาสเล่นตัวจริงร่วมกับ คริสเตียน พูลิซิช และ อาร์มันโด โบรยา

โปรแกรมคู่อื่น อาร์เซนอล-ไบรท์ตัน, นิวคาสเซิล-คริสตัล พาเลซ, ฟอเรสต์-ทอตแนม ฮอตสเปอร์, เซาแธมป์ตัน-เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, เวสต์แฮม-แบล็กเบิร์น, วูล์ฟแฮมป์ตัน-ลีดส์, ลิเวอร์พูล-ดาร์บีคำพูดจาก สล็อต789

เครดิตภาพ : Getty Images