น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมการเสวนา “ เวทีประชาชนคนพิการ อยู่ไหนในการเมืองไทย “ มุมมองพรรคการเมืองต่อประเด็นคนพิการ โดยมีเครือข่ายคนพิการและภาคีร่วมภาคประชาชน ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกันจัดงาน

ทั้งนี้ได้นำเสนอประเด็นสำหรับคนพิการที่พรรคภูมิใจไทย จะผลักดันเป็นนโยบายสังคมด้านคนพิการ มีดังนี้ พรรคภูมิใจไทย ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ใช่ภาระของสังคม สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และเป็นพลเมืองดีของสังคม

รวมทั้ง ต้องการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งหากคิดในกรอบใหญ่จะมีกับดักหลายด้านที่ไม่ดำเนินการได้ ฉะนั้นต้องปฏิรูปกฎหมายส่งเสริมคนพิการ และบริการการลงทะเบียนคนพิการให้ทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ นอกจากนี้คนพิการต้องได้รับความคุ้มครองตามสิทธิคนพิการอย่างเท่าเทียมสมบูรณ์ ซึ่งจะมี 4 หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน(รง. ) กระทรวงสาธารณสุข (สธ. )และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. )

น.ส.อนุสรี กล่าวด้วยว่า สิทธิของคนพิการควรได้รับการดูแล 4 ด้าน คือ 1.สิทธิทางการแพทย์ ไม่ใช่เพียงการบำบัดรักษา ซึ่งควรได้รับอยู่แล้ว แต่เป็นสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้ชีวิตเท่าเทียมกับคนปกติ 2.สิทธิการศึกษา ต้องไม่มีข้อยกเว้น เรื่องสถานที่หรือความบกพร่องด้านร่างกาย เพราะการศึกษาจะนำมาซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำ 3. สิทธิการเดินทาง ต้องผลักดันเพื่อให้คนพิการมีความสะดวกในการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ประกอบด้วย รถ เรือ เครื่องบิน ที่มีการอำนวยความสะดวกคนพิการได้จริงด้วยอารยสถาปัตย์ และ4. สิทธิในการมีอาชีพ โดยมีหลักสูตรการฝึกอาชีพเฉพาะคนพิการ ที่สามารถสร้างรายได้จากผลิต และทำการขาย พร้อมกลยุทธการส่งเสริมด้วยการตลาด อาทิการขายแบบออนไลน์คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“อย่ามองเรื่องคนพิการเป็นการสงเคราะห์ แต่เป็นเรื่องสิทธิ และพร้อมผลักดันในการปรับปรุงกฎหมายคนพิการ เพิ่มคำว่า "สิทธิคนพิการ" เพื่อให้ภูมิใจในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การเข้ามาทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้เพื่อต้องการทำให้พรรคทำงานด้านสังคมที่เห็นความสำคัญกับมนุษย์และใส่ใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งดิฉันเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ( CRPD ) ในระดับสหประชาชาติและได้พยายามผลักดันให้มีกฎหมายสำหรับคนพิการที่มีมาตรฐานสากลและมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทุกคนมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”น.ส.อนุสรี กล่าว.